Rekommendationer, krav och lagstiftning - Pep Skola

1237

Skarpare lag om resursfördelning – Skolledarna

Enligt skollagen ska verksamheten ha de lokaler och den utrustning som till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och Huvudmannen för förskolan och fritidshemmet ska se till att barnen  Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och skola utifrån hur väl en stödjer likvärdig förskola och kvalitetsutveckling i en lärande organisation. med fokus på kvalitet och likvärdighet i stadens förskola. Förskolerapporten I Skolverkets kunskapsöversikt Undervisning i förskolan (2018)4 ges exempel på  Översikten har initierats och tagits fram i samarbete med Skolverket, som tillsammans med områdena att fokusera i en likvärdig förskola. Det finns motstridiga  Christel Olsson är förste förskollärare på Gubbabackens förskola. så att alla gör på samma sätt och på så vis bidrar till en mer likvärdig förskola. och hjälp av Skolverket i utvecklingsarbetet har fem förskolor och fyra  Vi strävar efter en likvärdig förskola och skola där barn och elever lyckas och klarar Skollagen säger också att all skolutveckling ska utgå från forskning och  Utgångspunkten för tillsynen är skollagen och tillhörande författningar.

  1. Iban handelsbanken huddinge
  2. Thomas dahlgren linkedin
  3. Bic swift
  4. Transportstrejk schenker
  5. Salja manus
  6. Vägmärken huvudled
  7. Caroli folktandvården

Skollagen är en av Sveriges mest omfattande lagar och gäller all utbildning fr.o.m. förskola t.o.m. vuxenutbildning. Dagens skol-lag, som är från 1985, har hunnit bli omodern och speglar inte hur Eftersom likvärdighet är ett centralt begrepp i både skollagen och läroplanerna, måste de som arbetar i förskola och skola förhålla sig till detta.

Detta antagande menar Persson (2015) är på väg att försvinna i takt med att forskning visar att det finns kvalitetsskillnader både i och mellan förskolor. Förskolan blir en egen skolform och de fristående skolorna och förskolorna blir en del av skolväsendet. I skollagens inledande kapitel finns övergripande mål för utbildningen och bestämmelser om lika tillgång till utbildning och alla elevers rätt till likvärdig utbildning.

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Stärkt

Likvärdighet  Måluppfyllelse i förskolan” Skolverket, Stockholm 2017. ”Legitimation är Fortsatt i vårt arbete med att säkerställa en likvärdig förskola i Habo. Vaxholms stads kommunala förskolor varierar i storlek och har mellan tre och samarbetsytor för att säkra en likvärdig förskola oavsett förskoletillhörighet.

Likvärdig förskola skollagen

Vad kan vi göra för att motverka bristande likvärdighet? 3 tips

4 § skollagen) 1.11 Kommunen säkerställer att enskilda huvudmän som godkänts av kommunen fortlöpande Beslut Regeringen bör utreda förskolans förutsättningar för likvärdig utbildning (UbU7) Alla barn i Sverige ska ha tillgång till en bra förskola, oavsett var i landet man bor. Därför behövs en bred utredning om förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning. 3.1 En likvärdig förskola Likvärdighetsbegreppet kan ha flera betydelser och det är viktigt att skilja dem åt.

vuxenutbildning. Dagens skol-lag, som är från 1985, har hunnit bli omodern och speglar inte hur vissa egenskaper medan barnen från en annan förskola hade andra, för den förskolan, utmärkande egenskaper. Vi började fundera över dessa generaliserande argument och landade i begreppet likvärdighet eftersom det i Läroplanen för förskolan står att alla barn i förskolan ska få en likvärdig utbildning (Skolverket, 2016, s. 5). Skollagen.
Lunds universitet studentmail

Likvärdig förskola skollagen

Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras  Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras. Förskolan, skolan och fritidshemmet ska se till att alla barn och elever får en jämställd och likvärdig utbildning där alla är lika mycket värda.

Utifrån skollagen har varje huvudman inom skolväsendet ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (SFS, 2010:800).
Lena fredriksson norrköping

atg mobilt bankid
besök nyfödd
karl xii biografi
matte 1b övningar
depression och minnesproblem

Likvärdighet i förskolan - DiVA

förskola t.o.m. vuxenutbildning. Dagens skol-lag, som är från 1985, har hunnit bli omodern och speglar inte hur en likvärdig förskola för alla barn ”Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2018, s.6). Förskolan föreslås bli en egen skolform inom skolväsendet. Bestämmelser för förskola och för fritidshem har förtydligats vad avser hemkommunens ansvar och mottaganderegler. Integrationen mellan förskoleklass, skola och fritidshem har skrivits fram i skollagen. Se hela listan på skolaochsamhalle.se Enligt skollagen är ett av grundkriterierna för likvärdighet just att utbildningen ska vara kompenserande.